BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH
Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh
Điện thoại: 02943.853574
Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn
Website: tuyengiao.travinh.gov.vn